HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

____________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số: 105/TB - QLĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018


THÔNG BÁO

V/v Chuyển giảng đường của các lớp tại khu giảng đường Nguyễn Đăng

 ngày 19 tháng 05 năm 2018


Căn cứ vào thông báo số 19/CV-TVVL&HTSV ngày 26 tháng 04 năm 2018, về việc đăng ký sử dụng giảng đường Nguyễn Đăng để tổ chức Ngày hội việc làm năm 2018, Ban Quản lý đào tạo xin thông báo các lớp học phần có thời khóa biểu học tại giảng đường Nguyễn Đăng trong ngày 19/05/2018 sẽ thay đổi giảng đường, cụ thể như sau: 

TT

Tiết

Giảng đường cũ

Giảng đường mới

Học phần

Lớp

Giảng viên

1

T4,5,6

ND101

A202

Quản trị học

K62KEA

Phạm Hương Dịu

2

T7,8,9

ND103

A102

ĐLCM của ĐCSVN

K61CNTPC

Vũ Hải Hà

3

T8,9,10,11,12

ND105

C101

Xác suất thống kê

Lop DH

Đỗ Thị Huệ

4

T1,2,3,4,5,6

ND106

E102

Đại số tuyến tính

Lop DH

Đỗ Thị Huệ

5

T8,9,10,11,12

ND106

A102

Xác suất thống kê

Lop DH

Nguyễn T Bích Thủy

6

T2,3,4,5,6

ND201

A202

Toán cao cấp

Lop DH

Nguyễn T Bích Thủy

7

T8,9,10,11,12

ND201

C201

Xác suất thống kê

Lop DH

Nguyễn Hữu Hải

8

T8,9,10,11,12

ND202

CD6

Toán cao cấp

Lop DH

Lê Thị Diệu Thùy

9

T4,5,6

ND206

A105

NNLCB của CNMLN2

K62KTA

Lê Thị Kim Thanh

10

T4,5,6

ND301

C101

NNLCB của CNMLN2

K62KED

Hà Thị Yến

11

T2,3,4,5,6

ND302

E102

Xác suất thống kê

Lop DH

Nguyễn Thị Huyền B

12

T2,3,4,5,6

ND303

CD0

Xác suất thống kê

Lop DH

Lê Thị Diệu Thùy

13

T2,3,4,5,6

ND306

CD6

Cơ sở dữ liệu và GT

Lop DH

Ngô Công Thắng

14

T8,9,10,11,12

ND306

C102

Nguyên lý TKKT

Lop DH

Nguyễn Huyền Trang

15

T8,9,10,11,12

ND309

TY101

Chính sách công

Lop DH

Phạm T. Thanh Thúy

16

T7,8,9

ND410

A202

Sinh học đại cương

Lop DH

Bùi Thị Thu Hương

17

T8,9,10,11,12

ND402

E201

Kinh tế vi mô

Lop DH

Nguyễn Huyền Châm

18

T8,9,10,11,12

ND404

CD7

Giải tích

Lop DH

Nguyễn T.Thúy Hạnh

19

T2,3,4,5,6

ND411

T02

Giải tích

Lop DH

Nguyễn Xuân Thảo

Ban Quản lý đào tạo xin thông báo việc thay đổi giảng đường tới sinh viên, giảng viên và VPHV (tổ giảng đường) biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các khoa; Ban CTCT & CTSV; VPHV;

Lưu: QLDT

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Quang Tự