Kính gửi : Quý Cơ quan, Doanh nghiệp

          Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã gửi Quý Cơ quan, Doanh nghiệp Thư mời và Kế hoạch số 1021/KH-HVN ngày 01 tháng 7 năm 2020 về việc tổ chức Ngày hội việc làm 2020 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 8 năm 2020 sắp tới;

          Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh COVID-19 từ cuối tháng 7/2020 đến nay ngày 10/8/2020 tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng nên Học viện Nông nghiệp Việt Nam xin gửi thông báo tới các Quý Cơ quan, Doanh nghiệp về việc hoãn và lùi lại thời gian tổ chức Ngày hội việc làm 2020 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

          Thời gian triển khai kế hoạch Ngày hội việc làm 2020 tiếp theo Ban Tổ chức chương trình sẽ thông báo lại Quý Cơ quan, Doanh nghiệp khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.

          Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị!

     Nơi nhận:                                                                                  

   - Như trên;                                                                                          KT. GIÁM ĐỐC

   - Lưu VT, QHCC&HTSV,                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC 

                                                                                                 (đã ký)               

                                                                                                  

 

 

social

TRUNG TÂM
QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Điện thoại: 024.626.7690 - 024.626.7578

Email: qhcc-htsv@vnua.edu.vn; Website: www.qhcc.vnua.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay 22

Hôm qua 27

Tổng 60483