BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: /HVN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng4năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm Giảng viên tại Khoa Công nghệ thực phẩm. Cụ thể như sau:

- Số lượng: 01 người

- Vị trí: Giảng dạy môn Hóa học thực phẩm, Hóa sinh thực phẩm

- Địa điểm làm việc: Bộ môn Hóa sinh – Công nghệ sinh học thực phẩm, Khoa Công nghệ thực phẩm

1.  Điều kiện

Điều kiện chung

Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về Điều kiện của người đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 1, Quy định về việc tuyển dụng viên chức Ban hành kèm theo Quyết định số 1880/QĐ-HVN ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tiêu chuẩn quy định cụ thể/thêm đối với vị trí tuyển dụng:

a) Tốt nghiệp đại học hệ chính quy các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học tự nhiên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam hoặc các trường đại học có uy tín ở các nước có nền giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ phát triển. Ngành đào tạo: Kỹ thuật thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Sinh học. Ưu tiên theo thứ tự kể trên. Điểm thi các môn học Hóa sinh, Hóa học thực phẩm, Hóa sinh thực phẩm phải đạt loại khá trở lên (thể hiện qua bảng điểm thi lần thứ nhất, bậc đại học).

b) Có bằng Thạc sỹ các ngành kể trên cấp bởi các cơ sở đào tạo đã nêu trên.

c) Có trình độ tiếng Anh bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

d) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

e) Có năng lực và đam mê giảng dạy, nghiên cứu khoa học; có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

f) Có kế hoạch làm việc và đóng góp lâu dài cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Lưu ý: 

- Ưu tiên các ứng viên có bằng Tiến sỹ chuyên ngành gần với vị trí tuyển dụng và đã từng tham gia hoạt động giảng dạy. Đồng thời ưu tiên tuyển dụng ứng viên có bằng Tiến sỹ trước.

- Ứng viên có trình độ Tiến sỹ dự tuyển viên chức. Ứng viên có trình độ Thạc sỹ dự tuyển hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy.

2.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Đơn đăng ký dự tuyển;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Tóm tắt luận văn Thạc sỹ, Tiến sỹ (nếu đã có bằng Tiến sỹ)

e) Lý lịch khoa học

f) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

g) 02 phong bì (có dánh tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4 x 6;

h) Bản sao học bạ phổ thông trung học.

i) Thư giới thiệu (nếu có)

3.  Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ

a) Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 24/4/2019 đến hết ngày 10/5/2019

b) Địa chỉ nhận hồ sơ:

Văn phòng Khoa Công nghệ thực phẩm - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chuyên viên Nguyễn Thị Hồng - Trợ lý tổ chức

Số điện thoại: 024 626 177 18/0985.086.370

Nơi nhận:

- Websitehttp://www.vnua.edu.vn;

- Lưu VT, TCCB.

TL. GIÁM ĐỐC

P.TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

                        Nguyễn Hoàng Anh